Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Visgroothandel Snoek

Artikel 1 : Algemeen

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zaken en diensten, door Visgroothandel Snoek, hierna te noemen “verkoper” ten behoeve van de wederpartij, hierna te noemen “koper”.

2 Bijzondere van der verkoopvoorwaarden van verkoper afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

3 Een algemene verwijzing door koper naar zijn voorwaarden word door verkoper niet aanvaart, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

1 Aanbiedingen en offertes van verkoper zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, altijd vrijblijvend.

2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze. Overeenkomsten aangegaan met eventuele vertegenwoordigers van verkoper binden hem niet dan alleen na schriftelijk of uitdrukkelijke bevestiging van verkoper.

3 Elke overeenkomst word door de verkoper slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper – uitsluitend ter beoordeling van verkoper – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldende nakoming van de overeenkomst. Verkoper is gerechtigd zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings - als ook aan de overige verplichtingen  voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met de verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening koper.

4 Behoudens wettelijk bepalingen is de koper, indien de aangegane overeenkomst door hem eenzijdig verbroken word en/of niet word nagekomen, gehouden aan de verkoper de kosten, schade en interesten, inclusief de gederfde winst volledig te vergoeden.

Arikel 3: hoeveelheid, aanduiding, hoedanigheid

1 De afgeleverde hoeveelheden dient in overeenstemming te zijn overeengekomen. Verkoper behoud zich na het recht voor minimumhoeveelheden van de door hem te leveren zaken te bepalen. Ingeval van onverpakte of niet gelijke gewichtseenheid geleverde zaken kan de hoeveelheidvaststelling plaats vinden op de voor die betreffende zaken gebruikelijke wijze.

2 Indien van toepassingen tenzij anders is overeengekomen, staat de verkoper er voor in dat op en/of aan de verpakking(en) de van overheidswege of privaatrechtelijk vereiste aanduiding rechtsgeldig zijn aangebracht.

3 De geleverde zaken worden geacht te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en aan privaat- en publiekelijke voorgeschreven kwaliteits eisen, behouden tegenbewijs. Tenzij nadrukkelijk door koper bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, kan verkoper volstaan met de gebruikelijke handelskwaliteit.

Artikel 4: Prijzen

1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, bevat de verkoopprijs de prijs van de zaken in euro’s(€), exclusief btw. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende  prijzen. Wanneer niet kan worden vastgesteld welke prijs partijen zijn overeengekomen, is de prijs gebaseerd op de dagprijs, die in Nederland gevestigde veiling of beurs voor die dag is genoteerd.

2 Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van de wil van de koper onafhankelijk als verhoging van loonkosten, rechten en/of accijnzen, vervoerskosten, verhoging van handelsprijzen, wijziging in muntpariteit e d , en voor zover deze verhoging door verkoper redelijkergewijs niet voorzien waren, prijsverhogingen moeten worden toegepast. Deze door de koper opgegeven gewijzigde prijs is, indien deze gemotiveerde door verkoper word opgegeven, voor beide partijen bindend. Prijswijzigen als gevolg van dwingende overheid maatregelingen worden altijd doorberekend.

3 Kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor kosten van de koper.

Artikel 5: leveringstermijnen

1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de termijn kan d everkoper niet tegengeworpen worden. Verkoper is voor de overschrijding van de leveringstermijn slechts in gebreke, na een schriftelijke ingebrekestelling.

2 Leveringstermijnen vangen eerst dan aan vanaf het moment – of worden opgeschort – dat alle, door de koper te verstrekken, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, in bezit zijn van de verkoper.

Artikel 6: levering

1 Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats af fabriek Urk.

2 Verlading, en indien er van verzending sprake, is moeten op doelmatige wijze geschieden. Verkoper kiest voor de meest gebruikelijke wijze van transport indien van toepassing. Kosten voor, door de koper, te bepalen afwijkende wijzen van transport of verzending komen in rekening van de koper.

3 Verkoper behoud zich het recht voor te allen tijden onder rembours te leveren, dit na de koper hiervan op de hoogte gebracht te hebben.

4 Indien de koper de zaken op de overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan verkoper opslagkosten aan de koper in rekening brengen conform het de verkoper geldende tarief. Verkoper is eveneens gerechtigd tot verkoop van deze zaken over te gaan, waarbij een eventuele minderopbrengst en gemaakte kosten voor rekening van de koper komen.

5 Verkoper behoud zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.

Arikel 7: Risico-overgang

1 Het risico ten aanzien van de te leveren zaken zal overgaan op de koper op moment van levering.

Artikel 8: Transporten Visgroothandel Snoek

1 Aangekochte zaken in de visveiling of elders in Nederland, dienen door opdrachtgever zelf verzekerd te worden bij transportverzending deze kosten zijn niet berekend door transporteur, tenzij anders afgesproken is en schriftelijk vastgelegd is.

2 Zaken worden gekoeld vervoerd door Visgroothandel Snoek op juiste tempratuur van de zaken die vervoerd worden, in de juiste verpakkingen zoals ze aangekocht zijn, tenzij schriftelijk afgesproken is.

Artikel 9  gekochte zaken visveilingen Nederland

1 Zaken die gekocht zijn op de veiling in Visveilingen in Nederland, worden bij vermissing niet vergoed door Visgroothandel Snoek, tenzij anders schriftelijk afgesproken is met de koper op de veiling in de betreffende visveilingen.

2 Kwaliteit beoordeling door visgroothandel Snoek worden op eigen verantwoording gekocht op de visveilingen, tenzij anders schriftelijk afgesproken is.

Artikel 10:Verpakking

1 Verpakking geschied, tenzij anders is overeengekomen, op een in de branche gebruikelijke wijze en wordt door verkoper als goed koopman bepaald.

2 Verpakkingen en emballage bedoeld voor meermalig gebruik (boxen, container, kisten etc.) kunnen aan koper in bruikleen gegeven worden. Indien retourneren van het betreffende ( verpakkings) matriaal niet binnen door de verkoper gestelde tijd plaats vindt of in dien daaraan beschadigingen zijn ontstaan, kunnen de werkelijke kosten van dit materiaal aan de koper als nog in rekening gebracht worden.

Artikel 11 reclames

1 Reclames ten aanzien van bij levering direct te constateren gebreken dienen ten overstaan van de bedrijfstegenwoordiger te worden aangetekend op het ontvangstbewijs. Overige reclames ten aanzien van geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst aan de verkoper kenbaar gemaakt worden. Reclames dienen schriftelijk en met redenen omkleed aan de verkoper bevestigd te worden. Koper is verplicht in geval van reclames zaken bijzonder koeling aan bederf onderhevig zijn, gekoeld te bewaren, dit op straffe van verlies van zijn aanspraken.

2 Reclames over facturen dienen schriftelijk, binnen 5 dagen na factuurdatum, te worden ingediend.

3 Na verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.

4 Reclames betreffende geringe, in de branche gebruikelijke, afwijkingen van kwaliteit, samenstelling en gewicht, worden door verkoper niet geaccepteerd.

5 Door de verkoper erkende reclames is verkoper slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken dan wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte prijs, zulks ter keuze van de verkoper.

6 Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 12 Retourzendingen

1 Retourzendingen van geleverde zaken kan alleen geschieden franco, voor risico van de koper, en na schriftelijke toestemming tot retourzending van de koper. De toestemming tot retourzending houdt niet in de erkenning door verkoper dat de reclame gegrond is.

2 De retourzending moet direct na verkrijging van de toestemming geschieden. De koper dient voor een zorgvuldige verpakking en verzending te zorgen.

Artikel 13 Betalingen

1 Betaling aan verkoper dient, tenzij door verkoper anders bepaald, door koper te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of compensatie, op een door verkoper opgegeven rekening.

2 bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijke overeengekomen betalingstermijn, zal aan de koper, vanaf het moment dat hij in verzuim is, boven het door hem verschuldigde vertragings rente in rekening wordt gebracht van 1.5 % per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling, waarbij een gedeelte van de maand gelijk zal worden gesteld met een gehele maand.

3 Het door de koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van op de koper uitgesproken faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling, overlijden van de koper en wanneer de koper in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens de verkoper.

4 Verkoper behoud het recht voor om orders, die ingedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te facturen.

5 Het zal de verkoper bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van de koper een contante dan wel voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1 De vergoeding door de verkoper van de eventueel door koper geleden schade zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.

2 verkoper is alleen aansprakelijk voor directe schade, uitgesloten wordt dus indirecte schade zoals gevolgschade, omzet- en winstderving, gemiste besparingen almede schade door bedrijfstagnatie en schade aan derden.

3 De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van overmacht. De verkoper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan hem volgends de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in nakoming kan aan de verkoper in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van onder meer, brand in het pand of daar waar zaken van de verkoper zijn opgeslagen, (burger)oorlog, ook buiten Nederland, extreme weersomstandigheden, omroer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van de verkoper vallen, waardoor vertraging ontstaat in de levering. In die gevallen worden de leveringstermijn automatisch voor een redelijke tijd verschoven. In situaties waarin nakoming als gevolg van het in dit lid genoemde onmogelijk is geworden, kan verkoper de overeenkomst als ontbonden beschouwen.

4 Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. Verkoper heeft eveneens een recht op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht heeft veroorzaakt, intreed nadat de prestatie verricht had moeten zijn.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1 Verkoper behoud zich, voor zover de aard van de geleverde zaken dit mogelijk maakt, tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de door haar verkochte zaken het eigendom voor tot het moment dat het verschuldigde, met inbegrip van de eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan. Overdracht der gekochte, nog niet betaalde, zaken wordt beschouwd als bruikleen om niet.

2 Verkoper heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de zaken wordt gelegd.

3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de totaal door koper verschuldigde som ten volle opeisbaar onverminderd alle verdere aanspraken van de koper.

Artikel 16: Ontbinding

1 indien de koper op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige in gebrekenstelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal de verkoper in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

2 Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surseance van betaling of onder curatelestelling van de verkoper of bij stillegging van diens bedrijf.

Artikel 17 Geschillen

1 Alle geschillen, gerezen tussen koper en verkoper of tussen verkoper en een derde die door de verkoper ten behoeve van een koper opdrachten uitvoert ter zake van levering van zaken of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens Nederland recht worden berecht door de bevoegde rechter, in wier rechtsgebied het bedrijf van de verkoper statutair gevestigd is.

Artikel 18 Gerechtelijke- en overige kosten

1 Alle kosten welke verkoper vooruit oefening van de door verkoper uit koopovereenkomst en daarmee samen hangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke, komen ten laste van de koper. De kosten welke verkoper moet maken tot invordering van de door koper niet betaalde facturen bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimumbedrag van € 125,--.